අප අමතන්න

'Drop Us a Line'

'Want to reach out? We’d love to hear from you!'

Contact

'විද්‍යුත් තැපෑල'
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
'ලිපිනය'
රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන සඳහා වන ජාතික ලේකම් කාර්යාලය,
15 වන මහල, සුහුරුපාය, බත්තරමුල්ල,
ශ්‍රී ලංකාව.
දුරකථන
(+94) 112877376

දුරකථන:
අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්: (0094) 112864483
අධ්‍යක්ෂ: (0094) 112888424
සහකාර අධ්‍යක්ෂ: (0094) 112884612
කාර්යාලය: (0094) 112877376
ෆැක්ස් : (0094) 112884612
විද්‍යුත් තැපෑල: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

logo202403
14 වන මහල, සුහුරුපාය, බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව.
දුරකථන (+94) 112877376
ෆැක්ස් : (+94) 112884612
විද්‍යුත් තැපෑල: ngosecretariat.gov@gmail.com