බාගත කිරිම්

පනත්

01

1980 අංක 31 දරන ස්වේච්ඡා සමාජ සේවා සංවිධාන [ලියාපදිංචිය සහ අධීක්ෂණය] පනත
(Sinhala)

02

1998 අංක 8 දරන ස්වේච්ඡා සමාජ සේවා සංවිධාන [ලියාපදිංචිය සහ අධීක්ෂණය] [සංශෝධන] පනත
(Sinhala)

03

2016 අංක 06 දරන ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය පනත
(Sinhala)

04

1980 අංක 31 දරන ස්වේච්ඡා සමාජ සේවා සංවිධාන [ලියාපදිංචිය සහ අධීක්ෂණය] පනත
( English)

05

1998 අංක 8 දරන ස්වේච්ඡා සමාජ සේවා සංවිධාන [ලියාපදිංචිය සහ අධීක්ෂණය] [සංශෝධන] පනත
( English)

06

2016 අංක 06 දරන ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය පනත
( English)

අයදුම්පත්

01

රාජ්‍ය නොවන සංවිධානයක් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා වන අයදුම්පත
Sinhala

02

වැඩ බලපත්‍ර අයදුම්පත

03

2016 අංක 06 දරන ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය පනත යටතේ ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා වන අයදුම්පත
(sinhala)

04

රාජ්‍ය නොවන සංවිධානයක් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා වන අයදුම්පත
English

05

2016 අංක 06 දරන ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය පනත යටතේ ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා වන අයදුම්පත
(English)

06

2016 අංක 06 දරන ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය පනත යටතේ ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා වන අයදුම්පත
( English)

07

වැඩ බලපත්‍ර අලුත් කිරීම සඳහා වන අයදුම්පත

08

වීසා අයදුම්පත

රෙගුලාසි

01

1999/10/15 දිනැති 1101/14 අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයෙන් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද රෙගුලාසි
( English)

02

2017/12/04 දිනැති 2048/15 අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද රෙගුලාසි
(English)

03

ජනාධිපති ලේකම්ගේ 1999/02/26 දිනැති චක්‍රලේඛය
(English)

04

1999/10/15 දිනැති 1101/14 අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයෙන් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද රෙගුලාසි
(Sinhala)

05

2017/12/04 දිනැති 2048/15 අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද රෙගුලාසි
(Sinhala)

06

ජනාධිපති ලේකම්ගේ 1999/02/26 දිනැති චක්‍රලේඛය
(Sinhala)

චක්‍රලේඛ

01

චක්‍රලේඛ අංක 6
(English)

02

චක්‍රලේඛ අංක 7
(English)

03

චක්‍රලේඛ අංක 8
(English)

04

චක්‍රලේඛ අංක 9
(English)

05

චක්‍රලේඛ අංක 6
(Sinhala)

06

චක්‍රලේඛ අංක 7
(Sinhala)

07

චක්‍රලේඛ අංක 8
(Sinhala)

08

චක්‍රලේඛ අංක 9
(Sinhala)

09

චක්‍රලේඛ අංක 6
(Tamil)

10

චක්‍රලේඛ අංක 7
(Tamil)

11

චක්‍රලේඛ අංක 8
(Tamil)

logo202403
14 වන මහල, සුහුරුපාය, බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව.
දුරකථන (+94) 112877376
ෆැක්ස් : (+94) 112884612
විද්‍යුත් තැපෑල: ngosecretariat.gov@gmail.com